Освітня програма на 2021-2022 навчальний рік

21.Жов.2021
Освітня програма на 2021-2022 навчальний рік

Схвалено   

Педагогічною радою №1   

ЖДНЗ № 35
від 30.08.21 р.                                         

Затверджено

Завідувач ЖДНЗ № 35

Тетяна РОМАНЕНКО

                                                                                                          
                                                                                                                      
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Житомирського дошкільного навчального закладу №35 Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту»,
«Про до дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи. Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2021-2022
навчальному році буде організована відповідно до:

• Законів України «Про освіту»;
• «Про дошкільну освіту»;
• Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція);
• Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді
(затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641);
• Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305;
• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234;
• Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446;
• Листів Міністерства освіти і науки :»Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9-198;
• «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413);
• «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152);
• «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473);
• «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454);
• «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456);
• «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396);
• «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546);
• «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9-249);
• «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році»;
• «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 09.08.2021 №1/9-404);
• «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (від 12.10.2015 №1/9-487);
• «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491);
• Власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Дошкільний навчальний заклад №35 здійснює освітньо-виховний процес у 2021-2022 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

• художньо-естетичний;

• екологічний

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19.00 год.
Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення наступних завдань:
1. Забезпечувати якісну реалізацію дошкільної освіти, мотивацію професійної діяльності кожного педагога по удосконаленню професійної майстерності, розвиваючи пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, Стратегії розвитку ЖДНЗ №35 на 2021-2025 роки, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЖДНЗ №35 , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» та освітньої програми «Впевнений старт».
2. Формувати та удосконалювати у дошкільників рухові вміння та навички, розвиваючи фізичні якості , надаючи дітям знання по виконанню різних вправ, під час занять з фізичної культури.
3. Розвивати творчі здібності дітей дошкільного віку, використовуючи художню літературу та спонукаючи дітей до самостійних ігор-драматизацій, театралізованих ігор, інсценування художніх творів за змістом добре знайомих художніх творів.
4. Використання педагогами інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому процесі з дошкільниками, визнаючи основні проблеми в підготовці дітей до Нової української школи.
У дошкільному навчальному закладі функціонує 6 груп: 2 групи раннього віку та 4 дошкільні групи:
1. Група раннього віку №1 (від 2 до 3 років);
2. Група раннього віку №2 (від 2 до 3 років);
3. ІІ молодша група (від 3 до 4 років);
4. Середня група (від 4 до 5 років);
5. Різновікова група (від 4 до 6 років);
6. Старша група (від 5 до 6 років).
Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону : групи повного дня, соціально-педагогічний патронат.
В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.
Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І, Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін., освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук).
Мета освітньої програми: реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.
Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання в Новій українській школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації , життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.
Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти , визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (2-3 рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожний освітній напрям програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми напрямами : «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність» (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх напрямів у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.
Заклад працює за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція)
Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНУ №33 від 10.01.2021 р. «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція.
Форми організації освітнього процесу
Набуття різних компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, літературній, театральній; сенсорно-пізнавальній та математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 2-3 року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.
Тривалість спеціально організованих занять становить:
– у групах раннього віку – не більше 10 хвилин:
– у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
– у середній групі – 20 хвилин;
– у старшій групі – 25 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.
Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.
В освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття,а також міні-заняття упродовж дня.
У закладі функціонують гуртки за інтересами:
1. Гурток «Дитячі фантазії»;
2. Гурток «Умілі рученята»;
3. Гурток «Веселі малюнки»
4. Гурток з екологічного виховання «Ми маленькі екологи»;
5. Гурток з англійської мови «Ми вивчаємо англійську мову»;
6. Арт-студія «Цікава майстерня».
Робота в гуртках за інтересами ЖДНЗ №35 є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу . ЇЇ мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується вивчення англійської мови на благодійній основі. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-20 хвилин залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.
Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021-2022 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Зміст освітньої програми передбачає:

• формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
• виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
• утвердження емоційно-ціннісного ставлення та духовної діяльності людини;
• розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей;
Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі – 10, інструктор з фізичної культури – 1, музичний керівник – 1, педагог соціальний – 1, практичний психолог – 1, медична сестра – 1.
У ЖДНЗ №35 впроваджується інноваційна освітня діяльність:
– Белль-Ланкастерська система навчання в різновіковій групі;
– Методика М.М,Єфименка (ІІ молодша група)
Програма «Театр фізичного розвитку і оздоровлення» (граючи –оздоровляти, граючи – розвивати, граючи – навчати).

Проект робочого навчального плану Житомирського дошкільного навчального закладу №35 на 2021-2022 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами .

                                                            Інваріантна складова

      Програми

 

                Автор Ким, коли затверджені
Комплексні

 

   
1.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля»

 

Білан О.І.

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки України листом від 23.05.2017 року №1/11-4988
2.Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільног віку Гавриш Н.В., Панасюк Т.В., Піроженко Т.О., Рогозянський О.С., Хартман О.Ю., Шевчук А.С.,

 

Міністерством освіти і науки України листом від 01.08.2017 року №1/11-7684
Парціальні

 

3.«Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869
4.«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85
5.«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху Тимовський О. А.

Репік І.А.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014

№14.1/12-Г-1856

Варіативна складова (по гурткам)
6.«Англійська мова для дітей дошкільного віку»

Програма та методичні рекомендації

Кулікова І.А. та ін.. Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти і науки України лист від 28.07.2015 №14.1/12-Г-952
7.«Плекаємо творчість дошкільників засобами зображувальної діяльності: практична реалізація» Тищук Л.І.

Павловська Т.А.

Серилко Л.Б.

Крива Н.Л.

Науково-методичною радою НМЦ департаменту освіти Житомирської міської ради від 17.02.21 р. протокол №3
8.«Програма з екологічного виховання в ЖДНЗ №35» Погоджено т.в.о.директора департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

08.05.2015 р.

Розподіл занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку ЖДНЗ №35 на 2021-2022 навчальний рік

Види діяльності за освітніми напрямами  

Кількість занять на тиждень за віковими групами
Групи раннього віку (від 2 до 3 років)

 

ІІ молодша група(від 3 до 4 років) Середня група (від 4 до 5 років) Різновікова група (від 4 до 6 років)

 

Старша група (від 5 до 6 років)
Ознайомлення із соціумом 1 2 2 2-3 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1-2 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний 1 1 1-2 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3 3
Здоров’я і фізичний розвиток* 2 3 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 12-15 15

Години, передбачені для фізкультурних занять не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.